Beroepingswerk

1 juni 2024


Meer dan 50 predikanten werden er beluisterd en/of benaderd sinds de dag dat  beroepingscommissie opdracht kreeg een predikant voor onze gemeenten te zoeken. Even was er de angst -of misschien wel het gebrek aan vertrouwen?- dat dit weleens een  lastige zoektocht kon worden.


Maar toen nam de zoektocht  ineens andere wending… 


De commissie kwam in contact met ds. Michiel de Zeeuw uit Koudum.

Er werden preken geluisterd en diensten bekeken. En na een aantal plezierige ontmoetingen kwam de beroepingscommissie unaniem tot de conclusie om de kerkenraad te adviseren een beroep uit te brengen op ds. De Zeeuw.

De kerkenraad nam dit advies over en belegde een gemeentevergadering. Daar werd gestemd over deze voordracht en ook de gemeenteleden konden zich hierin vinden. 


Er zal dus een beroep uitgebracht worden op ds. Michiel de Zeeuw uit Koudum.

14 maart 2024


Tijdens onze gezamenlijke gemeenteavond in "de Korenmaat" sprak de voorzitter van de beroepingscomissie, Ab Paauwe; er zijn gesprekken gaande met een mogelijke predikant!

De gemeente is blij en hoopvol.

20 Januari 2024


De commissie heeft in november een nieuwe lijst ontvangen van het landelijk dienstencentrum van predikanten die beroepbaar ‘zouden zijn’ omdat zij langer dan 4 jaar werkzaam zijn in hun huidige gemeente. ‘Zouden zijn’ staat tussen aanhalingstekens want in praktijk blijken veel predikanten geenszins de intentie te hebben om een andere gemeente dan de huidige te willen dienen. Óf komt vanwege de coronapandemie de vraag te vroeg omdat er nog veel is om mee aan de slag te gaan. Een traject hiervoor bleek in alle gevallen niet aan te geven. Wij hebben van betrokkenen het advies gekregen om daar niet op te wachten. Ook het benaderen van proponenten (aankomende predikanten die in hun opleiding dusdanig ver gevorderd zijn dat zij beroepbaar zijn) heeft tot dusver niet tot het gewenste resultaat mogen leiden.

Geven we de moed dan op? Zeker niet. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en wij mogen erop vertrouwen dat, wanneer we het in Zijn handen leggen, Hij de weg zal banen. En daar is ieders gebed onverminderd voor nodig.

Als commissie gaan wij positief en gemotiveerd verder met namen die (nog steeds) door gemeenteleden worden aangedragen en binnenkort weer met een nieuwe lijst.

25 November 2023


In 1946 was het niet éénvoudig om een predikant voor de Gereformeerde Kerk van Veere te vinden, en toch is het gelukt!

In onderstaand geluidsfragment wordt daar over vertelt. Wie weet de naam van degene die deze toespraak houdt?

Graag een berichtje naar de webmaster.

21 September 2023


In de kerkraadsvergadering van donderdag 21 september 2023 hebben de kerkraden van Gapinge en Veere het Beleidsplan 2022 – 2023 geëvalueerd.

2 September 2023


Net als jullie zijn ook wij verbaasd dat er zo ontzettend weinig reacties zijn ontvangen. En helaas is dat een landelijk beeld. Het bericht dat wij vanuit de beroepingscommissie met jullie kunnen delen is dat er tot op heden zich geen beroepbare kandidaten hebben gemeld. Ook het door de commissie zelf benaderen van door gemeenteleden aangedragen kandidaten heeft tot dusver niet tot het gewenste resultaat geleid. Het is een moeizame zoektocht die wij zorgvuldig en met geloof en vertrouwen voort blijven zetten. Het is al eerder gevraagd en opnieuw de dringende oproep tot gebed voor ons beroepingsproces.

4 Juli 2023


De vacature voor predikant is inmiddels alweer enige tijd geleden geplaatst op de vacaturesite van de landelijke PKN. Tot op heden hebben wij daarop geen reacties mogen ontvangen. Op 13 juni jl. hebben wij een advieslijst ontvangen van het mobiliteitsbureau van het landelijk dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk met daarop de namen van predikanten, die naar inzicht van de dienstenorganisatie én op grond van het door ons gestelde profiel, in onze gemeente zouden kunnen passen.
De personen die op deze lijst staan vermeld zijn gemaild met de vraag of zij vóór 1 juli a.s. willen berichten of hun belangstelling uitgaat naar onze vacature. Ook de personen die vanuit de gemeente zijn aangedragen hebben een mail ontvangen. Binnenkort vergadert de Beroepingscommissie weer. Een bespreekpunt zal zijn ‘het uitblijven van sollicitaties’. Tot zover de informatie die wij met jullie kunnen delen. Naast informatie delen óók een oproep. Voor gebed voor het beroepingsproces. Bid je mee?

3 Mei 2023


Er is toestemming voor het beroepen van predikant voor 80%

De gemeente leden worden uitgenodigd om namen van geschikte mensen voor de vacature van predikant aan te leveren. Dit kan schriftelijk en ondertekend  bij de scriba, graag voor 1 juni.

Ab Paauwe is benoemd tot voorzitter van de beroepingscommissie en Marjan Luyk tot secretaris.

ds Pim Steenbergen zal als consulent deel uitmaken van de beroepingscommissie en heeft vanuit deze hoedanigheid t.z.t. geen stemrecht.14 April 2023


Inmiddels is de solvabiliteitsverklaring binnen. De kerkenraad zet in op een 80% predikantsplaats. Hiervoor is de toezegging aangevraagd bij het breed moderamen van de classis.

De commissie komt maandag 17 april voor het eerst bij elkaar om de hele procedure door te lopen. Ds. Steenbergen is bereid gevonden als consulent op te treden.13 Maart 2023


Voortgang beroepingswerk:

De beroepingscommissie is voltallig en staat in de startblokken......


De leden zijn: 

Ab Paauwe, 

Pim Walraven, 

Nel Jobse, 

Tini Hengeveld, 

Sylvia van Dam Merrett, 

Mariska van den Broeke, 

Erno Jansen, 

Adri Franke en 

Marjan Luyk.


De solvabiliteitsverklaring is aangevraagd. We wachten nu op toestemming om de solicitatie procedure te starten.Februari 2023 


Er wordt hard gewerkt door de kerkenraad aan de voorbereidingen om een nieuwe predikant te beroepen. Nadat de samenwerkingsovereenkomst en het beleidsplan aan de gemeente zijn voorgelegd, zijn deze ondertekend door de kerkenraden (15 december 2022) en is de werkgroep ontbonden met dank voor al hun werk. Vervolgens hebben vier leden van de kerkenraad (Marieke Volmer, Ab Paauwe, Johan Luyk en Sylvia van Dam Merrett) de profielschetsen van de gemeente en van de te beroepen predikant geactualiseerd. Deze worden op zondag 12 februari tijdens een gemeenteberaad na de dienst aan de gemeente gepresenteerd.

Tevens is een beroepingscommissie samengesteld en wordt momenteel voor beide gemeenten een 10-jaren begroting gemaakt, zodat we een solvabiliteitsverklaring van het CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken) kunnen aanvragen.

19 januari 2023

In de kerkenraadsvergadering van 15 december 2022 zijn op feestelijke wijze de Samenwerkingsovereenkomst en het Beleidsplan voor beide gemeentes ondertekend!

De volgende stap is het maken van een profielschets voor de te beroepen predikant.

13 november 2022


De afgelopen weken heeft de Werkgroep Samenwerking Gapinge Veere hun concept Samenwerkingsovereenkomst en concept Beleidsplan mogen presenteren aan de gezamenlijk kerkraden.

Eerst werden de uitgangspunten toegelicht; van waaruit willen we de komende tijd de samenwerking vorm gaan geven?

De 2 belangrijkste uitgangspunten zijn dat we ten eerste, hoewel zelfstandige gemeenten, Eén Geloofsgemeenschap vormen en ten tweede dat we het werk in de gemeenten samen doen waar het kan en afzonderlijk waar het noodzakelijk is.

Na het aanbrengen van wat wijzigingen en toevoegingen in de teksten konden de kerkraden tijdens de gezamenlijke vergadering van 7 november de concepten goedkeuren.

Beide stukken zijn nu gereed om aan de gemeenten te presenteren op de al eerder aangekondigde gemeenteavonden. De samenwerkende kerkraden willen dan graag ook uw mening horen.

U krijgt de teksten bij u thuis bezorgd samen met de uitnodiging voor de gemeenteavonden.

We hopen de Samenwerkingsovereenkomst en het Beleidsplan medio december definitief vast te kunnen stellen waarna ze per 1 januari 2023 in werking treden.


Met een hartelijke groet namens de Werkgroep

Hugo de Ridder


28 september 2022


Graag delen we hiermee de voortgang van de werkgroep Samenwerking Gapinge Veere.

We kunnen ons voorstellen dat de gedachte bij u opkomt waarom het zoveel tijd kost; de reden is dat we kiezen voor zorgvuldigheid boven haast.

Na de zomervakantie zijn we als samenwerkingsgroep weer verder gegaan met het bespreken van de punten die we graag in de Samenwerkingsovereenkomst willen hebben en werken we aan een concept Samenwerkingsovereenkomst.

Ook zijn we bezig geweest om het Beleidsplan vorm te geven.

In oktober willen we de beide documenten verder afmaken zodat ze als voorstellen in november in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering kunnen worden gepresenteerd.

Tegen die tijd willen we ook met u meer details gaan delen om u mee te nemen in de voortgang.

Het streven is om na besluitvorming door de kerkenraden in december de beide definitieve documenten te ondertekenen.

 

In de bijeenkomsten en vergaderingen die we als kerkraadsleden van Gapinge en Veere gezamenlijk hebben gehad blijkt steeds weer de bereidheid om samen één geloofsgemeenschap te willen vormen en zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar te willen nemen. Dat geeft ons als werkgroep hoop en energie om op de ingeslagen weg door te gaan.

 

Met elkaar verbonden.

De werkgroep Samenwerking Gapinge Veere

Hugo de Ridder

6 juni 2022


Werkgroep Samenwerking Gapinge – Veere


Uit de gezamenlijke kerkenraad is een werkgroep samengesteld van vier ambtsdragers, Marieke Volmer, Lies Sturm, Margot Corbijn en Hugo de Ridder. Zij hebben de opdracht van de kerkenraad om onder begeleiding van gemeentebegeleider Bart van Noord te inventariseren waar de samenwerking de afgelopen jaren tekort is geschoten en hoe die de komende tijd opnieuw gestalte kan gaan krijgen. In de samenwerking gaat het niet om een fusie tussen beide gemeenten, wel om inhoudelijke samenwerking op de terreinen waar dat mogelijk is.

Uit het eerste gesprek kwam dat we graag met elkaar verder willen. Daarvoor moeten we goede afspraken maken en vastleggen, investeren in de onderlinge band en het vertrouwen in elkaar. Goede communicatie is erg belangrijk.

Uitgangspunt is dat we met alle gezamenlijke kerkdiensten één geloofsgemeenschap vormen waar iedereen zich - ongeacht de plek- thuis moet kunnen voelen en niet te gast is.

Tijdens het tweede gesprek is de praktijk van één geloofsgemeenschap vertaald naar enkele terreinen van het kerkenwerk zoals de kerkdiensten, zondagse bloemen, kerkblad, gezamenlijk vergaderen van kerkenraad en colleges. Ook is besproken hoe die geloofsgemeenschap in de stoffelijke zaken en financieel gestalte kan worden gegeven. Alles vanuit een gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid.

De werkgroep zal in overleg met de kerkraad met voorstellen komen, zo mogelijk, in de vorm van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een aangepast beleidsplan en waar nodig losse werkafspraken. Het proces van opnieuw afstemmen op elkaar en de drijfveren daarvoor wil de groep graag overbrengen op de gezamenlijk kerkenraad, colleges en op de hele gemeente.

In de werkgroep heerst een sterke wens om als één geloofsgemeenschap samen verder te gaan zodanig dat iedere “wijk” zijn eigenheid behoudt en zich bij de ander thuis voelt.


Namens de werkgroep,  Hugo de Ridder